Nasza oferta

Obsługa Wspólnoty

 • uzgadnianie stanowiska w sprawach działań Wspólnoty z jej członkami,
 • referowanie załatwionych spraw członkom Wspólnoty,
 • zawieranie umów, wystawianie zleceń, wniosków w imieniu Wspólnoty,
 • przygotowanie i sporządzanie dokumentów do akceptacji członków Wspólnoty,
 • wyjaśnianie spraw i tematów członkom Wspólnoty,
 • doradztwo i porady w sprawach nieruchomości na rzecz członków Wspólnoty,
 • organizacja i przygotowanie zebrań Wspólnoty oraz głosowania Uchwał,
 • weryfikacja stanu prawnego nieruchomości (powierzchnie, udziały itp.)

Obsługa eksploatacyjna

 • praca administratora, kontrola nieruchomości,
 • obsługa spraw właścicieli i mieszkańców,
 • prowadzenie dokumentacji lokali i ich właścicieli, umów, pism oraz ich segregacja,
 • obsługa usługodawców (sprzątanie, dezynsekcja, gosp.odpadami komunalnymi itp.),
 • obsługa konserwatorów i pogotowia
 • zapewnienie dostawy mediów, organizacja zakupów, komisji itp.
 • organizacja odczytów liczników, lokalizacji i kontaktów do właścicieli,
 • zawierania i obsługa umów, zleceń Wspólnoty oraz kontrola sposobu ich realizacji,
 • obsługa zgłoszeń mieszkańców i właścicieli,
 • współpraca ze służbami miejskimi, urzędami,
 • obsługa i przygotowanie korespondencji, wysyłka pocztowa
 • współpraca ze służbami miejskimi, urzędami,
 • obsługa i przygotowanie korespondencji, wysyłka pocztowa

Obsługa finansowa

 • obsługa faktur ich zasadności, zatwierdzenie,
 • obsługa płatności Wspólnoty, wykonywanie przelewów,
 • księgowanie wydatków faktur i ich zapłaty
 • sporządzanie rozliczeń finansowych Wspólnoty
 • obsługa kont bankowych Wspólnoty
 • sporządzanie dokumentacji ZUS (rejestracja, rozliczenia itp.)
 • sporządzanie dokumentacji Urz.Skarbowy (podatki, sprawozdania, rozliczenia),

Obsługa księgowa

 • naliczanie comiesięczne opłat właścicieli
 • kalkulacja stawek opłat
 • wystawianie zawiadomień o wysokości opłat
 • księgowanie wpłat właścicieli, przeksięgowanie pomiędzy kontami,
 • uzgadnianie sald po dokonaniu księgowań na bieżąco
 • rozliczanie opłat właścicieli
 • analiza płatności i płynności finansowej, stanu środków Wspólnoty

Sprawozdawczość Wspólnoty

 • sporządzanie sprawozdań do banku (w tym obsługa kredytu)
 • sporządzanie sprawozdań do ZUS-u (z tytułu zatrudnienia na umowy zlecenia)
 • sporządzanie sprawozdań do Urzędu Skarbowego (CIT, PIT, zaliczki na podatek)
 • sporządzanie sprawozdań do GUS i innych
 • sporządzanie sprawozdań do ZGN (ksero Uchwał, dokumentacji, itp)
 • sporządzanie sprawozdań dla Właścicieli nieruchomości

Windykacja należności

 • analiza zaległości właścicieli
 • wystawianie upomnień i wezwań dla właścicieli
 • uzgadnianie spłat zaległości (pisma, korespondencja)
 • przygotowanie i uzyskanie dokumentów do sądu

Obsługa prawna

 • przygotowanie pozwu do sądu o nakaz zapłaty
 • przygotowanie umów zawieranych w imieniu Wspólnoty
 • przygotowanie Uchwał Wspólnoty pod względem ich zgodności z prawem
 • uzyskanie sądowego nakazu zapłaty
 • uzyskanie klauzuli wykonalności sądowych nakazów zapłaty
 • przygotowanie wniosków egzekucji komorniczych
 • korespondencja bieżąca komornicza, uzyskanie, przekazywanie dokumentów
 • weryfikacja stanu prawnego nieruchomości (powierzchnie, udziały itp.)

Obsługa techniczna

 • organizacja przeglądów technicznych, rocznych, pięcioletnich
 • organizacja komisji technicznych, protokółów szkód, ocen technicznych,
 • obsługa konserwatorów, awarii, napraw, usuwania usterek, uzgodnienia w tym zakresie
 • nadzór nad sprawnym działaniem urządzeń, zlecenia, rozliczenie zleceń
 • organizacja ofert cenowych, ustalenia zakresu robót, uzgodnienia cenowe,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej, książki obiektu, innych dokumentów
 • obsługa opracowania projektów, kosztorysów, zakresu remontów
 • przygotowanie zapytań ofertowych, zbieranie ofert, zestawienie i ocena ofert,
 • prowadzenie negocjacji, ustalenia techniczne i organizacyjne
 • uzyskanie zatwierdzeń dokumentacji, pozwoleń i dokonywanie zgłoszeń budowlanych
 • uzyskanie dokumentacji z urzędów, wypisów, wpisów, zaświadczeń
 • sporządzanie planu remontów budynku i planu inwestycji technicznych
 • sporządzenie planu finansowego możliwości płatności za remonty
 • sporządzenie analizy finansowej inwestycji
 • sporządzenie wniosku kredytowego do banku
 • sporządzenie i przygotowanie załączników do wniosku kredytowego
 • uzgodnienia i negocjacje z bankiem sposobu zabezpieczeń kredytu
 • uzgodnienia warunków umowy kredytowej i spłaty kredytu
 • bieżąca analiza i nadzór merytoryczny nad kredytem,
 • rozliczanie poszczególnych etapów prac remontowo-inwestycyjnych
 • obsługa płatności poszczególnych etapów prac
 • organizacja komisji wprowadzenia i odbioru robót, komisji usterkowych i gwarancyjnych

Pozostałe usługi

 • zapewnienie biura w celu : gromadzenia i przechowywania dokumentacji Wspólnoty, obsługi mieszkańców, właścicieli, usługodawców, konserwatorów i innych osób
 • zapewnienie wyposażenia biura : szafy, biurka, krzesła itp. w celu świadczenia usług
 • zapewnienie urządzeń do obsługi: komputery, drukarki, telefony, fax, ksero
 • zapewnienie oprogramowania komputerowego: program księgowy, program bankowy, kalkulacyjny, program operacyjny i antywirusowy w celu ochrony sprzętu i danych Wspólnoty
 • utrzymanie abonamentów telefonicznych, komórkowych i internetowych
 • szkolenia obowiązkowe w zakresie kwalifikacji zawodowych w sprawach: zarządzania, finansów, rozliczeń, czynności prawno sądowych, windykacyjnych, dotacji itp.
 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządzania nieruchomościami
 • zakup artykułów biurowych: papier, tusze, tonery, do drukarek i ksero, inne
 • przejazdy w celach załatwiania spraw Wspólnoty
 • energia elektryczna i wywóz nieczystości, likwidacja dokumentacji, itp.